نکاتی چند در رابطه با درس بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابتدایی

۷)     هدف کلی نگاره ها و نشانه های (۱) ونشانه های (۲)به ترتیب واج آموزی واژه آموزی وجمله آموزی است.
۸)     هدف کلی کتاب خوانی وروان خوانی به ترتیب گسترش واژگان و متن خوانی (تسلط بر خواندن)است.
۹)     تصاویر پایین نگاره ها کلید واژه  هستند که به هیچ عنوان با هدف کلمه خوانی از آنها استفاده نمی شود.
۱۰)   اجرای هر نگاره از نظر زمانی قابل تفکیک نیست بنا به صلاح دید معلم ومتناسب با موقعیت کلاس برای رفع خستگی وتنوع می توان شعر نمایش ویا بازی را اجرا کرد.
۱۱)   از کارت های تصویری در پایان هر نگاره استفاده می شود وهدف از آن تصویر خوانی وآشنایی با کلید واژه می باشد. در ضمن تصویر برداری ذهنی از شکل خطی کلید واژه ها یکی دیگر از اهداف مهم نگاره هاست.
۱۲) در استفاده از کلید واژه ها و نیز رو خوانی متن انتزاعی در مرحله اول رعایت راست وچپ و بالا وپایین الزامی است ولی در مراحل بعد رعایت این مورد ضرورتی ندارد.
۱۳)   به طور کلی از ابتدای بخش ۲ آموزش نشانه های ۱تا آخر هدف یادگیری شکل نوشتاری کلمات(املا) نیست بلکه هدف اصلی این درس ها خواندن کلمات ومتن انتزاعی است.
۱۴) از صفحه ۵۲ بخوانیم به بعد هر دو روز یک نشانه یعنی هر هفته ۳ نشانه تدریس می شود.
۱۵) در هنگام نوشتن زیر نویس ها در کتاب بنویسیم دانش آموزان بخوانند و سپس بنویسند چون خواندن مقدمه و پیش نیاز نوشتن است.
۱۶)  چون کتاب بخوانیم وبنویسیم دارای دو نوع خط نسخ ونستعلیق می باشد بنابر این در جایی که دانش آموز فعالیت نوشتاری انجام می دهد از خط نستعلیق تحریری استفاده می کند اما در فعالیت شفاهی خواندن خط نسخ ملاک خواهد بود.
۱۷) املای رسمی دانش آموزان از صفحه ۴۲ بنویسیم که جمله بندی کامل است شروع می شود یعنی از درس ۳.قبل از این کار می توان کلمات جداجدا که قبلا آموزش داده شد به دانش آموزان یاد داد.
۱۸)   با توجه به اینکه خود کتاب به قدر کافی گنجینه لغات دارد لذا نیاز به گفتن املااز کلمات خارج از کتاب نیست در ضمن تا آنجا که امکان دارد از املاخود ساخته توسط معلم اکیدا خودداری گردد.
۱۹) از صفحه ۵۶ جمله نویسی به صورت رسمی آموزش داده می شود.
۲۰)از صفحه ۸۴ به بعد بهتر است اسم حروف رانیز به دانش آموزان آموزش دهیم.
۲۱)    در بخش روان خوانی هدف تقویت مهارت خواندن وپی بردن به معنا ومفهوم آن می باشد لذا از این قسمت نباید دانش آموز چیزی بنویسد چون خط آن نسخ است.
۲۲)  در نوشتن نشانه ابتدا معلم باید با گچ خوب روی تخته بنویسد سپس چند تن دیگر از دانش آموزان روی تخته بنویسند وتمرین کنند آنگاه از روی کتاب بنویسیم نسخه برداری تقلید وتمرین کنند.
۲۳)   تشدید سمعی است یعنی گوش ما صدایی را دو بار می شنود وما یکی را به حرف تبدیل می کنیم وبه جای صدای دیگر نشانه تشدید روی آن می گذاریم.در ضمن در درس تشدید دانش آموز حرف یا صدای جدیدی را یاد نمی گیرد بلکه با ویژگی یک علامت آشنا می شود .
۲۴)  تصاویر نشانه های(۲)بیان کننده مطلب درس هستند لذا استفاده مؤثر از آن ها در انتقال مفهوم مورد توصیه می باشد.
۲۵)   در بخش ۳ نشانه های (۲) بهتر است از شیوه داستان گویی استفاده شود وسعی شود از خود بچه ها در ارائه داستان کمک گرفته شود.
۲۶)  در حین داستان گویی می توان از کارت کلید واژه های نشانه های (۲)استفاده کرد و همزمان کلمات کلیدی را روی تابلو نوشت ونشانه مربوطه را به رنگ قرمز مشخص کرد.
۲۷)   هدف از نوشتن به صورت خط تحریری در کتاب بنویسیم خوشنویسی نیست بلکه درست وخوانا نویسی از اهداف به کار گیری خط نستعلیق است.
۲۸)     دلایل توالی واج ها ریشه در اولا بسامدثانیا شکل وثالثا تعداد حروف ونشانه ها دارد. بسامد:مقدار تکرار یک پدیده را می گویند وچون حرف آدر کلماتی که اول آتها باآشروع می شود ومورد استفاده زیاد دانش آموزان است لذا نشانه (آ)در ابتدای کتاب آمده است.

/ 0 نظر / 72 بازدید