سوال درس علوم پایه پنجم

 

امتحان درس علوم پایه پنجم ابتدایی دبستان مصطفویه بستک

1- مشاهده یعنی استفاده از ............  .

2- چهار خاصیت ماده را نام ببرید.

3- در مواد زیر عنصر و ترکیب را مشخص کنید .

پارچه (      )     کاغذ (        )    آهن (       )       آلومینیم (        )

4- از تغییرات زیر کدام فیزیکی و کدام شیمیای است

بخار کردن آب (       )                 پختن سیب زمینی (         )

زرد شدن برگ درخت (       )         بریدن چوب  (        )

5- اهرم چیست؟

6- دو ماشین ساده و دو ماشین پیچیده را نام ببرید .

7- وسیله ای که انرژی الکتریکی رابه حرکتی تبدیل می کند .......... می گویند .

8- در آزمایشگاه نور را به وسیله ........... تجزیه می کنند .

ذره بین             آینه             منشور

9- دو کاربرد عدسی را نام ببرید.

10- از بدن کدام یک فسیل بهتر تولید می شود؟

پشه            کرم خاکی         ماهی

11- گیاخاک چیست؟

12- لایه میانی کدام قسمت زمین کلفت تر و داغ تر است و دارای سنگ های نیمه جامد است؟

پوسته        گوشته         هسته

13- در جاهای خالی کلمات (قارچ باکتری جلبک ) که مناسب باشد بنویسید .

- از ......... برای تبدیل انگور به سرکه و شیر به ماست استفاده می شود

- .......... فراوان ترین جاندار روی زمین هستند .

- از نوعی ............ دارویی به نام پنی سیلین درست می کنند

بیشتر .............. سبزینه دارند و غذای جانوران آبزی هستند .

14- بعضی از گلبول های سفید موادی به نام .......... ترشح می کنند .

15- به گروهی از داروهای میکروب کش .......... می گویند .

16- واکسن چیست؟

17- دو راه برای مراقبت از گوش بنویسید .

18- روابط غذایی بین موجودات زنده را ......... می گویند .

19- یک منبع طبیعی جبران شدنی و یک منبع طبیعی جبران نشدنی را نام ببرید .

20- منظور از منابع طبیعی چیست؟

21- جمعیت چیست و دو عامل که باعث تغییر در تعداد افراد جمعیت می شود نام ببرید .

 

 

حمید حاجی زاده

سرگروه پایه پنجم ابتدایی

/ 1 نظر / 89 بازدید