شناخت و راه هایی رهایی از اضطراب امتحان

اضطراب:

درک مفهوم اضطراب ، نقش عمده ای در شناخت و فهم مشکلات ناشی از اختلالات اضطرابی کودکان ونوجوانان ایفا می کند .کلمه اضطراب اصطلاحاً برای توضیح و تشریح گونه های مختلف و متنوعی از واکنشهای عاطفی ، حرکتی و زیست شناختی درمقابل احساس خطر بکار می رود . احساساتی از قبیل ناراحتی و ترس از اینکه حادثه ترسناک و ناگواری اتفاق خواهد افتاد ، ازجمله نشانه های اصلی ، اختلال اضطرابی درکودکان ونوجوانان محسوب می شوند . یک نوع از این اختلالات اضطرابی که در محیط های آموزشی زیاد مشاهده‌می شود اضطراب امتحان examinaton Anexity است که رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی هزار ?ان دانش- آموز دارد . دانش آموزی که دچار اضطراب امتحان‌‌می باشد ، با وجوداینکه مطالب و مفاهیم وموضوعات درسی را فرا گرفته است قادر به ارائه و بیان آموخته های خود نیست . این دانش آموزان یا دانشجویان ،نخست دچارنوعی دل مشغولی ذهنی هستند و دوم درباره تواناییهای خود ، نظر منفی داشته و از خود ارزیابی شناختی منفی دارند . این دو عامل موجب عدم تمرکز حواس و واکنشهای زیست شناختی نامطلوب ، افزایش ضربان قلب ،هیچان و تهوع و عدم تمرکزحواس‌‌می‌شود. پژوهشهای مختلف نشان داده است که اضطراب مادر بسیاری از اختلالات روانی است . این موضوع اهمیت این اختلال و تلاش برای درم ان آن را روشن می سازد . اضطراب را که آشفتگی و پریشانی ویژگی آن است و آموخته های قبلی را مغشوش و عملکرد فرد را مختل می سازد ، نمی توان برای مدت زیادی تحمل کرد . بنابراین با ید پس از شناخت عوامل و ریشه های ایجادکننده آن ، به درمان آن همت گمارد . عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان عزت نفس پایین منظور آن است که این افراد از خودانتظارات و توقعاتی دارند که تناسب چندانی با تواناییهایشان ندارد . از اینرو چون بین آرزوها و انتظاراتی که اصطلاحاً خود ایده آل گفته می شود با ویژگیهای که فرد درحال حاضر دارد ، از قبیل هوش ، استعداد و وضعیت جسمانی که اصطلاحاً خود پنداره خوانده می شود تفاوت زیادی وجود دارد ، این امر موجب شکست های‌ متعدد می‌شود و زمینه برای بروز اضطراب فراهم‌می گردد. روابط نادرست والدین با کودک و روابط بین اعضای خانواده خانواده نقش اساسی درایجاد اضطراب امتحان دارد . محیط خانواده می تواند آرامش بخش و یا اضطراب زا باشد . انتظارات غیرمنطقی که از توان کودک یا نوجوان خارج است و تناسب چندانی با تواناییهای‌فردندارد ،می‌تواند در بروز اضطراب امتحان نقش داشته باشد . مثلاً تاکید بر گرفتن نمره 20 در دروس مختلف از جانب والدین ومقایسه فرزندان با یکدیگر و یا با دیگران یک عامل مهم دیگری در بروز اضطراب امتحان به شمارمی‌آید . خانواده های زیادی بدون در نظر گرفتن تفاوت های فردی ، میان اعضای خانواده و بدون در نظر گرفتن تواناییهایی مثل استعداد ، علاقه و وضعیت جسمانی ، روانی ، برخوا سته های غیرمنطقی خود پافشاری‌می کنند که نتیجه آن بروز اضطراب و دلهره درکودک و یا نوجوان است . محافظت ومحدودیت بیش از اندازه از دیگر عوامل اضطراب زا ، توجه افراطی به کودکان ونوجوانان است که اعتماد به نفس در آنها را نابود و احساس خودکم انگاری و ناتوانی را در آنها بودجود می آورد. اساساً مشکل کودکان و نوجوانان ،هنگامی شروع می شود که به سبب نوع تربیت خانواده ها فرزندان خانواده ،وابستگی‌شدیدی به‌خانواده پیدا می کنند. انتظارات غیرمنطقی ، محیط های آموزشی ومعلمان انتظارات منطقی ومناسب معلم، انگیزه ای جهت پیشرفت دانش آموزان محسوب می شود . محیط های آموزشی که صرفاً تاکیدشان بر حفظ مقدار زیادی از مطالب است وتوجهی به شیوه های جدید ارزشیابی و بکارگیری روشهای نوین تدریس نداشته و تفاوتهای فردی فراگیران را نیز در نظر نمی گیرند ، زمینه بروز این اخلال را در فراگیران فراهم می آورند. محیط های آموزشی که همراه با تهدید و تنبیه باشد ، بروز این اخلال را تشدید می کنند . عدم آشنایی فراگیران با روشهای درست مطالعه از عوامل مهم دیگر ، درایجاد اضطراب امتحان آشنا نبودن‌، دانش آموزان با روشهای صحیح مطالعه و برنامه- ریزی تحصیلی است . بسیاری از دانش آموزان متن های مختلف را با سرعت‌ و شیوه‌های یکسانی مطالعه می کنند یعنی ریاضی را مانند فارسی و یا علوم مطالعه می کنند . عدم تناسب پرسشهای امتحانی با تواناییهای دانش آموزان پرسشهای‌بسیاردشوار که موجب شکست خوردن دانش آموزان می‌شود ‌باعث افزایش میزان اضطراب می‌شود و تجربه‌های پی در پی شکست احساس ناتوانی و اضطراب در دانش آموزان ایجاد می‌کند. مسئله مهم دیگر این است که پرسشهای امتحانی باید با توجه به روش تدریس معلم طرح شود . بدیهی است در صورتیکه با روشهایی مانند ، روشهای سخنرانی و توضیحی تدریس می شود ، نمی توان برای فراگیران سوالهایی که نیاز به توانایی های بالای ذهنی از قبیل استدلال تجزیه وتحلیل وغیره دارد مطرح کرد . علائم : فردی‌که دچار اضطراب امتحان می شود ، بعضی از علایم زیر را از خود نشان می دهد . ò اشکال در تمرکز حواس òعصبی بودن و قرار نداشتن òاحساس خستگی òسرگیجه òتکرار ادرار òتپش قلب òبی حالی òتنگی نفس òتعریق òبیهوشی òنگرانی و دلهره òبی خوابی òگوش به زنگ بودن روشهای کاهش و درمان اضطراب امتحان - والدین بهتر است، تواناییهای جسمانی و روانی و علایق کودکان ونوجوانان را درنظر گرفته و خواسته ها و انتظارات خود را با آن ویژگیها متناسب کنند - از تنبیه کودکان خودداری کنند. - والدین بهتر است، نقاط قوت فرزندانشان را شناسایی کرده و در تقویت آنها بکوشند . - از بکار بردن واژگانی مثل، تنبل ، ناتوان و... خودداری کرده و از برچسب زدن به دانش آموزان خودداری شود . - معلمان نیز بهتر است، ضمن شناخت تفاوتهای فردی دانش آموزان و در نظر گرفتن استعدادهای مختلف و علایق و ویژگیهای جسمانی ، روانی دانش آموزان ، انتظارات خود را با آنها هماهنگی سازند . و در روشهای تدریس خود تغییرات لازم را انجام دهند. و از روشهای فعال تدریس مثل شیوه کاوشگری ، دریافت مفهوم و حل مسئله استفاده کنند. - والدین معلمان باید محیط های آرام و دور از رقابت های ناسالم برای تحصیل فرزندان و دانش آموزان مهیا سازند و از مقایسه آنها با یکدیگر خودداری کنند. - معلمان باید در طراحی سئوال های امتخانی دقت لازم را داشته و تواناییهای دانش آموزان را درنظر بگیرند

/ 1 نظر / 44 بازدید
پارس1400

سايت پارس 1400 محلي است براي گردهمائي تجار. بازاريان. توليدكنندگان جويندگان شغل . خريداران . فروشندگان www.pars1400.com