پاسخ به پرسش همکاران

 

باسمه تعالی

با توجه به پرسش تعدادی از همکاران که چرا قطب های شمال و جنوب آهن ربا در جهت جغرافیایی شمال و جنوب زمین قرار می گیرد خاصیت آهن ربایی زمین قسمت مرکزی زمین عمدتا از آهن و نیکل مذاب با دمایی حدود 2200 درجه سانتی گراد تشکیل شده است . خاصیت مغناطیسی کره زمین احتمالا ناشی از وجود جریان های الکتریکی در اطراف این هسته است یعنی در واقع آهن ربای کره زمین از نوع آهن ربای الکتریکی است .

کره زمین مانند یک آهن ربای تیغه ای می ماند که قطب شمال آن در جنوب جغرافیایی کره زمین قرار دارد و قطب جنوب آن در شمال جغرافیایی کره زمین واقع است .

در آهن ربا قطب های غیر همنام همدیگر را می ربایند پس وقتی آهن ربا را با نخ آویزان کنیم یا روی چوب پنبه ای مصنوعی در ظرف بزرگ محتوی آب قرار دهیم قطب شمال آهن ربا به سمت شمال جغرافیایی که همان قطب جنوب آهن ربایی زمین است و قطب جنوب آهن ربا به سمت جنوب جغرافیایی که همان قطب شمال آهن ربایی زمین است قرار می گیرد .

تهیه کننده :

حسن احمد زاده

سرگروه پایه چهارم شهرستان بستک

/ 0 نظر / 37 بازدید