چگونه می توان جمله سازی و انشاء دانش آموزان را تقویت کرد؟

 ۵- پر کردن جای خالی جمله در تمرین مذکور : جمله هایی را که جای یک یا چند کلمه ی آن ها خالی است به دانش آموزان ارائه می کنیم و از آنان می خواهیم کلمات مناسب را در جای خالی قرار دهند.

« حسن سه سیب ...............................میز می گذارد. ( از – زیرا – روی – در )

 سارا .....................       خانه .............................. بازار آمد . ( بی – از – تا – چون – به )

۶- منظم سازی جملات در هم ریخته : در این تمرین کلمه های جمله  را  بدون  نظم  خاصی    در هم  می ریزیم  و  از دانش آموزان می خواهیم جمله های صحیح و منظم بسازید. مثال :

 سینما  ، به ، دیروز  ، دوستم  ، رفتم ، با  ، من

٧- گسترش جمله ها ( تکمیل جمله ) :

تو به تهران می روی و من در کلاس .......................................................................................... .

٨- کوتاه سازی :

حسن و بردارش به خانه ما آمدند. و آنان به خانه ما آمدند.

٩- تمرینات افزایش :

من سیب می خورم . (قرمز)  - من سیب قرمز می خورم.

١٠- ترکیب جمله های ساده :

آن مرد برادر حسن است. آن مرد کشاورز است.   آن مرد کشاورز برادر حسن است.

١١- جمله سازی با کلمات داده شده :

١٢- جمله سازی در قالب پاسخ بر پرسش های کتبی

١٣- نگارش ساده و خلاق – انشاء نویسی – خاطره نویسی – نامه نگاری – گزارش نویسی – دنباله نویسی

/ 0 نظر / 64 بازدید