نکته ها

نکته1

* هرگاه دو یا چند کلمه با هم ترکیب بشود و از ترکیب آنها کلمه ای تازه با مفهوم و معنی دیگری غیر از مفهوم هر یک از اجزاء ترکیب شونده پدید بیاید باید آنها را پیوسته نوشت .

بنویسم          ننویسیم             بنویسم              ننویسیم

کتابخانه       کتاب خانه           پنجشنبه           پنج شنبه   

اینجا             این جا                دانشنامه           دانش نامه

اینجانب          این جانب            هیچکاره          هیچ کاره

نگهداری         نگه داری             یکدیگر             یک دیگر

 

نکته2

 

* کلماتی مانند املاء- انشاء- امضاء اجراء - استثناء- ابتداء- انتها ءو ...درخط و گویش فارسی ، همزه آخر نوشته و خوانده نمی شود .

 

نکته 3

 

* کلماتی که در کاربرد میتوانند جانشین همدیگر شوند                           ( ارزش همسان دارند)

آشکا ر   ( آشکارا)          جهیزیه      ( جهاز )

نا امید     ( نومید )           ابزار         ( افزار )

جزء       ( جزو )              جارو        ( جاروب )

خورش    ( خورشت)         درازی     ( درازا)

دکمه       ( تکمه )           آشیان     ( آشیانه )

آسیا       ( آسیاب )        رخسار     ( رخساره )

بادنجان ( بادمجان )   یقه ( یخه) استانبول ( استامبول)

  

نکته4

 

* « گزار» از گزاردن به معنی ادا کردن و انجام دادن و بجا آوردن

مانند : نماز گزار – خدمتگزار – سپاسگزار- حق گزار –    خواب گزار – گزارش – گزاره

 

« گذار » از گذارن به معنی نهادن، قرار دادن ،وضع کردن و تاسیس کردن است.

 مانند : بنیان گذار – قیمت گذار – کد گذار – سیاست گذار – گذاشتم – تخم گذار – واگذار – رمز گذار –  شماره گذار

/ 0 نظر / 37 بازدید